MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır.) "Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sok. No:3 Kadıköy/İstanbul" adresinde mukim TİYATROLAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. (Mersis No: 0845032996400011), (bundan sonra "TiyatrolarTV" olarak anılacaktır) ile www.tiyatrolar.tv adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan TiyatrolarTV uygulamalarından TiyatrolarTV’nin sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra "Dijital İçerik" olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra "KULLANICI" olarak anılacaktır) arasında KULLANICI’nın elektronik ortamda bulunan "Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum" butonunu tıklaması ve kabul beyanının TiyatrolarTV kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Siteye üye olarak, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Ayrıca www.tiyatrolar.com.tr üyeliğini kullanarak www.tiyatrolar.tv internet sitesine veya dijital platformlarına erişim sağlayan üyeler de erişime başlanılması itibariyle tarafları bağlayıcı olacaktır.

MADDE 2 - ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

KULLANICI, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

KULLANICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesinde özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni Satış Sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde satın alma hakkını elde etmiştir. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.tiyatrolar.tv adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Satış Sözleşmesi’nde belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile TiyatrolarTV, www.tiyatrolar.tv adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan TiyatrolarTV uygulamalarından TiyatrolarTV’nin sunduğu ve TiyatrolarTV’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda KULLANICI’ya sunmayı; KULLANICI da TiyatrolarTV kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında TiyatrolarTV’ye ödemeyi taahhüt eder.

KULLANICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

MADDE 4 - SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Satış Sözleşmesi ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracak olup, sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uygulanmadığı süre boyunca da devam edecek ve tarafları bağlayıcı olacaktır.

MADDE 5 - ÜYELİK İŞLEMLERİ

5.1. KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile tek bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, şifrenin çalınması sebebiyle TiyatrolarTV’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. KULLANICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, TiyatrolarTV’ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan TiyatrolarTV’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

5.3. KULLANICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından TiyatrolarTV’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.4. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, TiyatrolarTV’nin kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal TiyatrolarTV’ye haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan TiyatrolarTV’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KULLANICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Satış Sözleşmesinde, www.tiyatrolar.tv ve TiyatrolarTV uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

6.2. KULLANICI, TiyatrolarTV’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin KULLANICI’ya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.3. TiyatrolarTV’nin işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, KULLANICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

6.4. TiyatrolarTV, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. KULLANICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı TiyatrolarTV’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.5. TiyatrolarTV’nın sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. KULLANICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, sunucu tabanlı sorunlar, internet altyapısı veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan TiyatrolarTV’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6. TiyatrolarTV, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

6.7. KULLANICI, TiyatrolarTV’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde KULLANICI, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. TiyatrolarTV, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

6.8. KULLANICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, TiyatrolarTV’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında TiyatrolarTV’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. KULLANICI, TiyatrolarTV’nin internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, KULLANICI’nın TiyatrolarTV hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve TiyatrolarTV’nin oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. İşbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak TiyatrolarTV’nin hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde TiyatrolarTV sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde TiyatrolarTV’nin sorumluluğu doğmayacaktır.

6.11. Taraflar, TiyatrolarTV’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6.12. TiyatrolarTV, KULLANICI’ nın işbu sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.13. KULLANICI, hesabının kapatılması halinde; TiyatrolarTV’den herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14. TiyatrolarTV kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, KULLANICI işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

6.15. TiyatrolarTV, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve bu sözleşmeye bağlı tüm sözleşmeleri ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 7 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. TiyatrolarTV, KULLANICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve KULLANICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.tiyatrolar.tv internet adresi, TiyatrolarTV uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile KULLANICI’nın bildirdiği tüm kişisel verileri kaydetmektedir. İşbu kayıt, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. , 6. , 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TiyatrolarTV tarafından ve/veya iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara gerekli görülmesi halinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir. KULLANICI, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmenin imzalanması ile onay vermektedir. Ayrıca KULLANICI, işbu üyelik sözleşmesinin imzalanması ile TiyatrolarTV internet sitesi ve dijital platformlarında yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde yer alan içeriklerin kendisinin bilgisi ve onayında olduğunu açıkça kabul etmektedir.

7.2. TiyatrolarTV, kişisel veri sahibi olan KULLANICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda KULLANICI, Satış Sözleşmesi’ini, işbu sözleşmeyi, TiyatrolarTV’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve TiyatrolarTV’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. KULLANICI, Satış Sözleşmesini ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

7.3. KULLANICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

7.4. TiyatrolarTV; KULLANICI ‘nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. TiyatrolarTV, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. TiyatrolarTV, KULLANICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. TiyatrolarTV, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

7.5. TiyatrolarTV, KULLANICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. KULLANICI verilerinin aktarımı hususunda TiyatrolarTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. KULLANICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. TiyatrolarTV, KULLANICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

7.6. TiyatrolarTV, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

7.7. KULLANICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, TiyatrolarTV ile www.tiyatrolar.tv adresinden (veya internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. TiyatrolarTV, KULLANICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

7.8. KULLANICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.tiyatrolar.tv internet adresinde yer alan Çerez Politikasına uygun şekilde KULLANICI’nın cihazına yerleştirilir.

7.9. TiyatrolarTV, KULLANICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için KULLANICI talebini yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği herhangi bir yöntem ile TiyatrolarTV’ye göndermelidir. Talebin TiyatrolarTV tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; KULLANICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

MADDE 8 - HİZMET BEDELİ

KULLANICI, Satış Sözleşmesinde belirtilen ve www.tiyatrolar.tv web sitesinde TiyatrolarTV tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça TiyatrolarTV’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder. TiyatrolarTV her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 9 - DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin KULLANICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı KULLANICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak KULLANICI’dan tahsil edilecektir.

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

TiyatrolarTV, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda KULLANICI hiçbir nam altında TiyatrolarTV’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

KULLANICI, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. TiyatrolarTV tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda TiyatrolarTV’nin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar KULLANICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

KULLANICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde TiyatrolarTV’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

KULLANICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. KULLANICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler TiyatrolarTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

TiyatrolarTV, KULLANICI’nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda KULLANICI’nın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca KULLANICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

KULLANICI’nın, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme KULLANICI’nın üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme KULLANICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya TiyatrolarTV tarafından KULLANICI’nın üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.


MADDE 1 – SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Unvan : TİYATROLAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis: 0845032996400011)

Adres : Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok No:3Archerson Köşkü Kadıköy İstanbul

Telefon : 0850 885 23 51

Web : www.tiyatrolar.com.tr / tiyatrolar.tv

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Satıcının www.tiyatrolar.tv adresinde ve TiyatrolarTV uygulamasında yer alan dijital içeriklerin, Alıcı tarafından satın alınması sureti ile satın alma tarihi de dahil olmak üzere takip eden 15 (onbeş) gün ile sınırlı olmak koşulu ile izleme hakkına sahip olmasına dair hükümler ile tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir sözleşmedir.

MADDE 3 – MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Yukarıda belirtilen internet sitesi ve uygulamada yer alan dijital içeriklerin ücretleri, satın alınmak istenen ilgili dijital içerikte yer almakla birlikte, Alıcı, talep ettiği içerik için ödeme yaptığı tarih ve saatten itibaren 15 (onbeş) gün boyunca www.tiyatrolar.tv adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde bulunan TiyatrolarTV uygulamasında yer alan ilgili içeriği internet üzerinden izleme hakkını edinmektedir. Ödeme yapılan tarih ve saatten itibaren 15 (onbeş) günlük süre dolduktan sonra dijital içeriğin erişimi sonlanacaktır.

MADDE 4 – MAL VE HİZMETİN TESLİMİ, ÖDEME ŞEKLİ

4.1. Satın alınan hizmet otomatik olarak, alıcının işleme onay verip ödemeyi gerçekleştirdiği anda elektronik ortamda teslim edilmektedir. Alıcı siteye kayıt olurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan www.tiyatrolar.tv adresinden veya uygun mobil cihazlarda yer alan TiyatrolarTV uygulaması üzerinden hizmet alabilir.

4.2. Alınan hizmete ilişkin ödeme, kredi kartı ya da banka kartı bilgileri kullanılmak yolu ile gerçekleştirilecektir. Alıcı, Satıcının tüm uygulamalarında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Satıcı’nın kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Satıcının herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, www.tiyatrolar.tv web adresinde ve TiyatrolarTV uygulamasında yer alan dijital ürünleri işbu sözleşmenin kurulması tarihi itibari ile 15 (onbeş) gün boyunca alıcının hizmetine sunmakla yükümlüdür.

5.2. Alıcı, satıcıya ait web sitesi ve uygulamada yer alan dijital ürünü satın aldığı anda satıcıya verdiği ad-soyad, adres, T.C. Kimlik numarası da dahil tüm kimlik bilgilerinin, kredi kartı vb. bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kabul etmiş olmakla birlikte, aksi halde meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3. Alıcı, satıcıya ait web sitesinde yer alan dijital ürünleri 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında ses ya da görüntü kaydı almak, fotoğrafını çekmek yahut herhangi bir surette kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez veya yayınlayamaz. İşbu duruma aykırılığın tespit edilmesi halinde maddi ve manevi tüm sorumluluk Alıcıya aittir.

MADDE 6- DİJİTAL İÇERİĞİN KULLANILMASINI ETKİLEYEBİLECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dijital içeriğin hukuka aykırı kullanımının önlenmesi ve/veya hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla hizmetin teknik kullanım kriterleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilmektedir. Buna ve cihaz uyumluluğuna ilişkin detaylı bilgileri www.tiyatrolar.tv sayfamızda bulabilirsiniz.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

İşbu satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan ve satışı gerçekleştirilen ürün, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinin 15. Maddesinin (ğ) bendi uyarınca, cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. Satıcı, bu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirlenen yükümlülüklerini taahhüt ettiği süre içinde ayıpsız olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Satıcı işbu sözleşmede belirtilen dijital ürüne alıcıdan kaynaklı erişim problemi, alıcının veya satıcının bulunduğu alandaki bölgesel internet ağında herhangi bir problem yaşanması vb. ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla satıcıdan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle alıcının erişememesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Alıcının satın aldığı dijital ürüne Satıcı’dan kaynaklı teknik bir problem yaşanması sebebi ile erişememesi halinde, Alıcı yaşanan aksaklığı yazılı olarak Satıcı’ya derhal bildirmediği sürece sözleşmeye konu 15 (onbeş) günlük süre işlemeye devam edecektir. Satıcı’dan kaynaklı erişim problemi makul süre içerisinde bildirildiği takdirde Satıcı tarafından mezkur aksaklık giderilecek, bildirimin yapıldığı tarih ile problemin giderildiği tarih arasında geçirilen süre, Alıcının 15 (onbeş) günlük kullanım süresine ek olarak ilave edilecektir. Eğer Satıcı, erişim probleminin kendisinden kaynaklı teknik problemden kaynaklandığını kabul eder ve işbu erişim engelini makul süre içerisinde gideremez ise alıcının erişim sağlayamadığı satın almış olduğu dijital ürünü kullanamaması nedeni ile sözleşmeyi haklı nedenle feshederek, erişim hakkını başka bir dijital üründe kullanmak istemeyen alıcı ödemiş olduğu ücretin, satın almaya konu dijital ürünün alıcı tarafından erişilebilir olduğu sürelere tekabül eden meblağ düşülmek suretiyle iadesini talep edebilecektir.

Sözleşmenin alıcı tarafından feshedilmesi durumunda, alıcının ve yararlandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği kazanımlar da iade edilecek bedelden mahsup edilecektir.

8.2. Sözleşmenin alıcı tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde ise herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

8.3. Alıcının, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’u kapsamında korunan internet sitesinde ve dijital platformlarda yer alan her türlü resim, yazı, yorum, görüntü ve yayın vb. ne ilişkin sözleşmenin 5.3 maddesinde yer alan aykırılığa sebebiyet vermesi halinde satıcının uğradığı maddi manevi zarara ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Alıcı tarafından 50.000- TL (ELLİBİNTÜRKLİRASI) cezai şart ödenecektir. Alıcı tarafından, önceden satıcıdan yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, yayın esnasında ve sonrasında bile olsa içeriklerin kullanılması cezai müeyyide uygulanmasını gerektiren bir suç olduğundan alıcının hakkında gerekli ihbar ve suç duyurusunda bulunularak cezai müeyyide uygulanması talep edilecektir.

MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Satıcı, üyelik hizmetlerini sunmak için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u gereği müşteri kişisel verilerini, TiyatrolarTV aboneliği çerçevesinde işleyecek, aktaracak, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapacaktır. Alıcı, “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı Satıcının işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Alıcı, İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma yükümlülüğü ve başvuru formu www.tiyatrolar.tv adresinde yayınlanmaktadır.

Satıcı, alıcıya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve alıcının beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.tiyatrolar.tv internet adresi, TiyatrolarTV uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile Alıcı’nın bildirdiği tüm kişisel verileri kaydetmektedir. İşbu kayıt, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. , 6. , 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, satıcı tarafından ve/veya iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara gerekli görülmesi halinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Alıcı, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmenin kabul edilmesi ile onay vermektedir.

Alıcı/İlgili Kişi değiştirilmesi de dahil olmak üzere kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi veya KVKK’nun 11. maddesinde yer alan haklardan doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Satıcıdan talep edebilir. Satıcı, Alıcı/ Müşteri/ İlgili Kişi taleplerini her halükarda yazılı talebin sunulmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.

Yapılan başvurunun reddedilmesi veya şikayetin olumsuz sonuçlanması halinde, Müşteri/ İlgili Kişi; sonucu yazılı veya elektronik öğrenmesinden itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

MADDE 10 - TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE BİLDİRİMLER

10.1. Alıcı, aldığı hizmete ilişkin şikayetlerini 0850 210 52 58 nolu çağrı merkezine veya www.tiyatrolar.tv adresi üzerinden iletebilir.

10.2. İşbu Sözleşme’ye göre yapılacak olan her türlü ihbar veya diğer bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapılmak kaydıyla, faks, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta ya da elden teslim, posta, kargo veya posta kuryesiyle satıcının işbu Sözleşme’nin Madde 1’de bulunan adresine, alıcının ise doğruluğunu beyan ettiği, Üyelik Sözleşmesinde mevcut adreslerine gönderilecektir.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Satış Sözleşmesi konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir. İşbu Sözleşme hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetileceği, yorumlanacağı ve sonuçlandırılacağı, Satıcı’nın her türlü kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.


TİYATROLARTV GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni; TiyatrolarTV internet sitesini veya TiyatrolarTV mobil uygulamalarını veya bu platformlar aracılığıyla, ya da bu platformlarla bağlantılı olarak sağlanan hizmetler neticesinde bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz üzerindeki hizmetlerden faydalanan, dijital ürün satın alan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

TiyatrolarTV internet sitesi veya TiyatrolarTV mobil uygulamalarına ziyaretçi veya kullanıcı/müşteri olarak yaptığınız ziyaretler sırasında bizimle paylaştığınız verilerin korunması bizim için önemlidir. TiyatrolarTV içeriklerine internet sitemize veya mobil uygulamalarımıza üye olarak veya ziyaretçi sıfatı erişmeniz mümkündür. TiyatrolarTV, internet sitesinde ve TiyatrolatTV mobil uygulamalarında yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

TiyatrolarTV, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

TiyatrolarTV, internet sitesi ve mobil uygulamalar (application) üzerinden siz müşterilerimize/üye ve ziyaretçilerimize daha iyi hizmet ve ürün sunabilmek, sizleri tanımak ve daha iyi iletişim kurabilmek, gerektiğinde sorunları çözebilmek veya kampanya ve yeniliklerden sizleri haberdar etmek için üye olmanız halinde www.tiyatrolar.tv internet adresi üzerinden çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, doğum tarihi, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri IP numarası gibi) işin doğası gereği toplanmaktadır. Ziyaretçi olarak internet sitemizi veya dijital uygulamalarımızı kullandığınızda IP adresiniz, konumunuz siteye giriş yaptığınız tarih ve zaman ile beraber loglanır. Bu bilgiler, portalları kullanımınızı analiz etme, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını analiz etmede kullanılmakta olup 3. kişilerle paylaşılmaz. İnternet sitesi veya mobil uygulama ziyaretçilerimizin IP bilgileri kimliklerini belirlemede kullanılmaz fakat bu verilere ilişkin analizler yapabiliriz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, TiyatrolarTV, üyelerinin ve ziyaretçilerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel verileriniz de dahil olmak üzere diğer gizli bilgiler de bu metinde, Üyelik ve Satış Sözleşmemizde belirlenen amaç ve kapsam dışında 3. kişilere aktarılmaz veya 3. kişilerle paylaşılmaz.

1. Bizimle Paylaştığınız Kişisel Verileriniz

İnternet sitemiz, mobil uygularımızı kullanırken hem ziyaretçi olarak hem de dijital platformlarımıza üye olduğunuzda veya satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.

1.1. Bize sağladığınız kişisel verileriniz

Sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte isminiz, soy isminiz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, ev ve cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz gibi bilgileri üye olduğunuzda, müşteri hizmetleri ile irtibat kurduğunuzda veya herhangi bir ürün veya hizmetimizden yararlanırken TiyatrolarTV ile paylaşmaktasınız.

1.2. Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz

Kullandığınız ürün ve hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, ürün ve hizmetlerini kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi (watch history), kategori tercihleriniz, ürün tercihleriniz, müşteri hizmetlerimiz ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler; çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri gibi verileri otomatik olarak işbu Politika’nın 6. maddesinde yer alan çerezler yoluyla veya diğer program ve yazılımlarımız yardımıyla veya otomatik olarak toplamaktayız. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen bu Politika’nın 6. maddesini inceleyiniz.

2. Kişisel Verilerinizi Kullanma Amaçlarımız

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, size bir dizi fırsat sunabilmemize olanak tanır. Bilgilerinizi paylaşmanız sizlere ürün ve hizmetleri gerektiği şekilde sunabilmemiz ayrıca daha iyi ürünler geliştirmek için pazar araştırmaları gerçekleştirmemize, müşterilerimize daha duyarlı hizmet vermemize ve internet sitelerimizi iyileştirmemize imkan tanıyacaktır.

Bizle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

• Sizinle ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ve ürün ve hizmetlerimiz kapsamında iletişim kurmak (anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrim dışı mesaj kanalları (push notifications), kampanyalarımızdan sizi haberdar etmek, tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, müşteri memnuniyet anketleri yapmak ve bu anketleri size ulaştırmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri ve ürün önerilerini sizle paylaşmak;

• İzleyici ve müşteri tecrübesini analiz ederek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, içerik ve ürün çeşitliliğini arttırmak;

• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin hukuka aykırı içerik paylaşılmasını önlemek);

• Coğrafi konumuzu belirleyerek (geolocation) bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre size içerik veya içerikle ilgili bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap ve çözüm önerileri üretmek, hesabınızı veya;

• Pazarlama ve ürünlerimizi kişiselleştirerek sipariş vermenizi, ödemelerinizi kolaylaştırma;

amaçlarıyla kullanmaktayız.

2.1. İnternet sitemiz veya dijital platformlarımıza üye olarak bizimle paylaştığınız veriler

TiyatrolarTV dijital platformlarından ürün ve hizmetlerimize form doldurmak suretiyle üye olabilirsiniz. Üyelik sözleşmesi ve kullanım şartlarını kabul etiğiniz anda TiyatrolarTV dijital platformlarına üyeliğiniz başlar. Üyelik dışında bir ürün siparişi vererek, kullanıcı deneyimini ölçmek ve belirlemek için yapılan anketlere katılarak, yapılan bir alışverişi kaydederek, bir promosyona katılarak ya da elektronik haber bültenine abone olarak çeşitli çevrimiçi yollarla bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi yine satın aldığınız ürünle birlikte size gönderilen müşteri memnuniyet anketini bize göndererek ya da elektronik posta, telefon veya mektupla müşteri hizmetleri temsilcilerimizden biri ile irtibat kurarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bazen kişisel bilgilerinizi TiyatrolarTV dışındaki 3. kişilerden de edinebiliriz. Müşterisi olduğunuz bir şirketin satın alınması ya da Grup şirketlerimiz arasında kişisel verilerinizin aktarımına açık rıza verdiğiniz durumlarda, Grup şirketlerimizden biri tarafından toplanan kişisel bilgilerinizi kullanabilir veya işleyebiliriz.

Eğer bizzat vermediğiniz kişisel bilgilerinizin tarafımızca kullanılmasını istemiyorsanız, Iletisim@tiyatrolar.tv adresinden izimle iletişime geçip bunu bildirebilirsiniz. Bu halde, üyeliğinizin aktivasyonu ile ilgili aksallıklar, üye olarak edindiğiniz veya edineceğiniz avantajlardan yararlanamama gibi durumlar ortaya çıkabilir.

2.2. İnternet sitemiz veya dijital platformlarımız üzerinden ziyaretçi olarak bizimle paylaştığınız veriler

İnternet sitemizi veya dijital platformlarımızı üye olmadan ziyaret etmeniz halinde, dijital ortamdaki davranışlarınız (tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterilen başlıklar gibi), IP adresiniz, kullandığınız cihaz hakkında bilgi toplayabiliriz. Söz konusu bu bilgiler, kişilerin kimliğinin belirlenmesine olanak sağlamaksızın sadece analiz ve istatistiki amaçlarla toplayabiliriz.

3. Verilerin Paylaşılması

Kişisel bilgileriniz, ürün ve hizmetlerin sunumuyla sınırlı olmak üzere; TiyatrolarTV ve işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilir ve size özel ürün seçeneklerimiz ya da fırsatlar hakkında sizinle iletişim kurulabilir. Eğer kişiye özel fırsatların ya da bilgilerin tarafınıza gönderilmesini istemiyorsanız, kayıt formunda ya da yanıt kartında ilgili kutuyu işaretleyerek bu konuda bizi bilgilendirebilirsiniz.

TiyatrolarTV olarak kişisel bilgilerinizi; müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amaçlarıyla kullanabilir ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerle paylaşabiliriz. İnternet sitemizin kullanım sıklığınıza veya şekline dair bilgi ve verilerinizi Çerezler üzerinden toplarız. Dilediğinizde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bu bilgi paylaşımını sonlandırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen işbu Politika’nın 6. maddesini inceleyiniz.

3.1. İş birliği yapılan gerçek veya tüzel kişilerle kişisel verilerin paylaşılması

TiyatrolarTV olarak, işbirliği yaptığımız tüzel veya gerçek kişilerle ortaklaşa size bir ürün satabilir ya da bir hizmet sunabilir. Böyle durumlarda, TiyatrolarTV’ye başvuru formu, kart v.b. yollarla kayıt olmanızdan önce tarafımızdan böyle bir ortaklığın mevcut olduğu ve ortağımızın kim olduğu hususunda size önceden bilgi verilecektir.

TiyatrolarTV , kişisel bilgilerinizi başka 3.kişilere, kendi amaçları için kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayız veya bu kişilerle bu amaçlarla paylaşmayız. TiyatrolarTV olarak sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber mevzuat tarafından öngörülen haller ile sipariş işlemleri, fatura işlemleri ya da sahtekârlığı önleme veya sahtekârlıkla mücadele etme amaçlarıyla gerekli olduğu haller dışında, verdiğiniz mali bilgileri (kredi kartı bilgileri gibi) başkalarıyla paylaşmayız.

4. İnternet Sitemiz veya Mobil Uygulamalar Tarafından 3. kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler

İnternet sitemizde veya mobil uygulamalarımızda 3. kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. TiyatrolarTV’nin bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TiyatrolarTV dışındaki kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Politika’dan farklı olabilir. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri ve Kişisel Verilerin Korunması Yöntemleri, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

5. Bizimle Paylaştığınız Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Bize emanet ettiğiniz bilgileri koruma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Bizimle paylaştığınız kişisel verileri gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler almaktayız.

5.1. Güvenlik

TiyatrolarTV olarak, güvenli veri tabanları, sunucular, firewall'lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almaktayız. Güvenlik önlemlerimize rağmen TiyatrolarTV veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması v.b. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

5.2. Kredi Kartı Güvenliği

TiyatrolarTV, sitelerimizden hizmet alan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 2048-bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 2048- bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

5.3. Elektronik Posta Güvenliği

Sitemizdeki hizmet ile ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. TiyatrolarTV e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

6. Çerezler

İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler (“ Cookies”) TiyatrolarTV tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil Platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içerike benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

TiyatrolarTV olarak internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktayız. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerimizin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

TiyatrolarTV internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin işbu Politika kapsamına uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda, internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Kural olarak, 18 yaşını doldurmamış kişilerden çerezler üzerinden veri toplamayız. Böyle bir durumda doğabilecek hukuki ihtilaflar nedeniyle sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme, TiyatrolarTV internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılırsınız.

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Çerez uygulamaları kapsamında kullanıcılarımıza veya internet sitesi ziyaretçilerimize bildirmeksizin değişiklik yapabiliriz.

7. Reşit Olmayan Bireyler

18 yaşından küçük şahısların verilerini kasten işlemeyiz. TiyatrolarTV olarak, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. Veli onayı olmadan paylaşılan kişisel veriler de dahil olmak üzere çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle Iletisim@tiyatrolar.tv adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

8. Gizlilik Politikamızda Yapılan Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı, müşterilerimizin kolay erişimi ve bilgilendirilmesi için www.tiyatrolar.tv internet adresinde yayınlamaktayız. İşbu Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere diğer politikalarımızı kullanıcılarımıza, üyelerimize veya ziyaretçilerimize önceden haber vermeden tek taraflı olarak değiştirebiliriz.

Politikamız www.tiyatrolar.tv adresinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TİYATROLAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. (“TiyatrolarTV ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, bizimle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere TiyatrolarTV tarafından işlenebilecektir;

• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ve ürün ve hizmetlerimiz kapsamında iletişim kurmak (anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrim dışı mesaj kanalları (push notifications), kampanyalarımızdan sizi haberdar etmek, tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, müşteri memnuniyet anketleri yapmak ve bu anketleri size ulaştırmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri ve ürün önerilerini sizle paylaşmak,
• İzleyici ve müşteri tecrübesini analiz ederek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, içerik ve ürün çeşitliliğini arttırmak,
• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin hukuka aykırı içerik paylaşılmasını önlemek),
• Coğrafi konumuzu belirleyerek (geolocation) bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre size içerik veya içerikle ilgili bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap ve çözüm önerileri üretmek,
• Tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ödemelerinizi kolaylaştırma,
• Tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• TiyatrolarTV’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
• TiyatrolarTV’nin ve TiyatrolarTV ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla kullanmaktayız.

Sayılan işbu veriler kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TiyatrolarTV tarafından yukarıda (Madde 2) yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, TiyatrolarTV iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı TİYATROLAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirket’in Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok No:3 Kadıköy İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta kanalı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği herhangi bir yöntem ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.


E-Bülten

E-bültene katılın, yeni gelen oyunlardan ilk önce sizin haberiniz olsun.

GİRİŞ YAP

ÜYE OL

ŞİFREMİ UNUTTUM